İSMİNAR 2022 II. ULUSLARARASI İSLÂMÎ VE İNSÂNÎ ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU
ISMINAR 2022

Katılım Esasları ve Yazım Kuralları


  • Sempozyum çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir.
  • Her yazar en fazla iki bildiriyle katılabilir.
  • Sempozyum takvimi içinde 250-300 kelime sayısıyla bildiri özeti, iiarastirmalar@agri.edu.tr (Türkçe ve İngilizce) veya imamaladham2022@gmail.com (Arapça ve Kürtçe) e-mail adresine gönderilmelidir.
  • Özetleri kabul edilen bildirilerin tam metinleri yazım kurallarına göre hazırlanarak sempozyum takviminde belirtilen tarihe kadar gönderilmelidir.
  • Bilim Kurulu tarafından kabul edilen ve sempozyumda sunulan tebliğler, yazım eksiklikleri giderilmesi koşuluyla, (İSBN) e-kitap ve matbu/basılı olarak yayınlanacaktır.
 1- Konu başlığı 14 punto, koyu, ortalanmış şekilde olmalıdır.

2- Yazar/Yazarların Adı Soyadı başlığın altında ortalanmış şekilde ve italik olarak yazılmalıdır. (Unvan, çalıştığı kurum ve e-posta adresi dipnotta belirtilmelidir.)

3- Bildirinin özeti 300 kelimeyi geçmeyecek şekilde olmalıdır.

4- Türkçe ve İngilizce özetler Times New Roman, 10 punto büyüklüğünde olmalıdır.

5- Özetlerin sonuna, konuyla ilgili beş adet anahtar sözcük eklenmelidir.

6- Bildiri metinleri, A4 boyutundaki kağıda, 1,5 satır aralığında, 11 punto ve Times New Roman yazı tipi ile üstten 2,5 cm, alttan 2,5, soldan 3 cm, sağdan 2,5 cm Microsoft-Office (Word) ortamında yazılmalıdır.

7- Dipnotlar 10 punto ve bir satır aralığı ile yazılmalıdır.

8- Bildiri Tam Metni 10 sayfadan az olmamalıdır, 15 sayfayı aşmamalıdır.

9- Bildiri sonunda, metinde kullanılan kaynaklar, alfabetik sıraya göre verilmelidir.

10- Ekler, kaynakça bölümünden sonra yer almalıdır.

11- Bildiri özet ve tam metinleri, iiarastirmalar@agri.edu.tr elektronik posta adresine gönderilmelidir.

Prof. Dr. Şakir Mahmud Hüseyin el-‘Azamî, Bağdat Irak/İmam Azam Fakültesi, Irak

Tlf. 00 96 477 28 10 89 13

Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Hamitoğlu, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Türkiye

Tlf. 00 90 534 235 24 90

Arş. Gör. M. İbrahim Erden, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Türkiye

Tlf. 00 90 534 707 20 87

Sempozyum kayıt: https://isminar.agri.edu.tr/